Polityka prywatności

 1. [postanowienia ogólne]
  • Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem https://archisailing.com (zwany dalej „Serwisem”).
  • Celem Polityki jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami.
 2. [administrator danych osobowych]
  • Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest C7 Pracownia Architektoniczna Jacek Roszyk, z siedzibą w Luboniu, będąca właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”).
  • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
   z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz się skontaktować z Administratorem
   w następujący sposób listownie na adres: ul. 11 Listopada 31A, 62-030 Luboń lub za pośrednictwem e-mail: c7(at)c7.pl
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]
  • Administrator przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Administrator nie dokonuje identyfikacji Użytkowników,
   z zastrzeżeniem pkt 3.2. poniżej.
  • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Administrator przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem tego formularza, a jeżeli zapytanie dotyczy usług świadczonych przez Administratora w odpowiedzi może zostać przedstawiona Użytkownikowi oferta – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. [przekazywanie danych osobowych]

W przypadku przekazania przez Użytkowników Administratorowi danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te Administrator może przekazywać podmiotom przetwarzającym je w jego imieniu, tj. podmiotom które dostarczają oraz serwisują narzędzia i systemy IT, z których korzysta Administrator oraz firmom hostingowym i współpracownikom. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na zlecenie Administratora. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

 1. [bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i korzystania z Serwisu]
  • Celem Administratora jest zapewnienie ochrony Użytkownikom.
  • Administrator dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
  • Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).
 2. [pliki cookies]
  • Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
  • Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się
   z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników, służą Administratorowi do ułatwiania korzystania z Serwisu, Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
  • Pliki cookies Administrator wykorzystuje w celu analizy sposobu użytkowania Serwisu,
   – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Ciebie jako Użytkownika.
  • Pomimo tego, jeżeli Użytkownik nie chce by Administrator wykorzystywał pliki cookies, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:
 • przeglądarka Internet Explorer
 • przeglądarka Mozilla Firefox
 • przeglądarka Chrome
 • przeglądarka Safari
 • przeglądarka Opera
  • Administrator informuje, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies
   i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.
  • Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera Administratora. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika),
 • nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  • Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego.
  • Pliki z logami przechowywane są przez Administratora przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Administrator wykorzystuje pliki z logami m.in. do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis.
  • Administrator celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu.
 1. [okres przechowywania danych osobowych]

W zakresie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, lub w przypadku nawiązania korespondencji – na czas jej trwania

 1. [prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych]
  • Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. [sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych]

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 1. [podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

 1. [przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), ani do organizacji międzynarodowych.

 1. [postanowienia końcowe]
  • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Administrator rekomenduje, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.
  • Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.